Mobil digital utbildning för direktvårdare som arbetar med strokeöverlevande

Det främsta målet med projektet iTrain är att göra evidensbaserad kunskap tillgänglig för lågutbildade direkta omsorgsgivare som arbetar med strokevård och rehabilitering i vårdsituationer inom hemtjänst, sjukhus och vårdhem.

Projektet har som syfte att tillgängliggöra aktuell kunskap genom tillgänglig, engagerande och innovativ yrkesutbildning om stroke för direkta omsorgsgivare.

Mål

Och därmed nå ut till den kategori av olika yrkesarbetare som vanligtvis inte har tillgång till denna kunskap. iTRAIN-projektets målsättning är att åtgärda denna utbildningsklyfta genom att erbjuda mobilbaserat digitalt utbildningsinnehåll som har utformats och utvecklats tillsammans med patienter, deras anhörigvårdare, direkta omsorgsgivare och kliniska experter på området.

Projektet iTrain kommer att leda till ett omfattande yrkesutbildningspaket.

Yrkesutbildning paket

som är allmänt tillgängligt och även kan användas på mobila enheter samt är kostnadsfritt tillgängligt på sex europeiska språk (engelska, grekiska, svenska, italienska, portugisiska och litauiska) för direkta omsorgsgivare som arbetar med strokeöverlevare.

Utbildningspaketets utmärkande egenskaper förväntas erbjuda en motiverande och angenäm inlärningsupplevelse för en grupp arbetstagare som vanligtvis utesluts från livslångt lärande. Användning av en IKT-baserad spelifieringsstrategi för att leverera utbildningspaketet kommer att göra det möjligt att upprätta både återkoppling för att anpassa tillhandahållande av yrkesutbildning till slutanvändarnas behov och ett objektivt system för att följa läranderesultat.

Slutprodukt

Metodologisk ram för genomförande av en inkluderande digital utbildning

Projektets slutprodukt 1 ska ha som syfte att utveckla en metodologisk ram för att skapa ett inkluderande digitalt utbildningspaket skräddarsytt för direkta omsorgsgivare som arbetar med strokeöverlevare i vårdsituationer inom sjukhus, hemtjänst och vårdhem. Denna målgrupp är relativt heterogen och kan innefatta arbetstagare med olika profiler och uppgifter. Målet är att förstå denna målgrupps huvudsakliga profiler, behov och användning (eller icke-användning) av teknik och att utveckla en metodologisk ram och rekommendationer om hur man kan hantera och erbjuda dem yrkesutbildning via digital och mobil teknologi.

Egenmakt och metod för hälsoutbildning samt handbok

Syftet med slutprodukt 2 kommer att vara att utveckla en lättläst och användbar handbok för direkta omsorgsgivare som arbetar med strokeöverlevare. Handboken är avsedd att erbjuda evidensbaserad kunskap om stroke och omvandla den till en tillgänglig, engagerande och innovativ yrkesutbildning för direkta omsorgsgivare och därmed nå ut till denna kategori av olika yrkesutövare som normalt sett inte har tillgång till denna kunskap. Handboken kommer att innehålla kapitel för att förbättra arbetstagares kunskap, färdigheter, kvalifikationer, attityder och bästa praxis för att hantera strokeöverlevare och deras familjer i vård- och rehabiliteringssituationer.


Multimediala utbildningsvideor av patienter, omsorgsgivare, direkta omsorgsgivare och experter

Syftet med slutprodukt 3 ska vara att utforma och utveckla en rad multimediala utbildningsvideor. I dessa videor kommer strokepatienter och deras familjer att uttrycka sina behov och förväntningar för att förbättra deras vård och dagliga livsvillkor. Videorna kommer att vara en unik möjlighet att låta patienter och anhörigvårdare delta i utvecklingen av utbildningspaketet och lämna sina synpunkter på den assistans som de önskar få och deras preferenser. Det är nämligen ett stort problem att direkta omsorgsgivare vanligtvis inte är helt medvetna om de behov som människor med stroke och deras familjemedlemmar har. Sådana videor skulle därför informera direkta omsorgsgivare om dessa frågor och främja en tydligare förståelse av patienters och familjers situationer och behov. Vidare kommer de direkta omsorgsgivarna och andra kliniska experter som arbetar på strokeenheter själva att videointervjuas för att ge råd, förslag och information på ett korrekt men tillgängligt sätt. Alla dessa videor kommer att utgöra en del av det övergripande utbildningspaket som ska ingå i mooc-kursen.

Ett innovativt spel för detta projekt kommer att utformas för att kringgå den standardmässiga ineffektiviteten hos traditionella inlärningsstrategier för direkta omsorgsgivare som arbetar med strokeöverlevare. iTRAIN förutser den mängd användbar data som krävs så att spelets körtid, komplexitet och grad av inkräktande kommer att modelleras och utformas från grunden baserat på de krav och behov som direkta omsorgsgivare och experter på området har uttryck.

Storskalig öppen nätkurs (mooc-kurs)

Mooc-kursen kommer att vara en plattform för e-lärande som ska innehålla ett brett utbud av multimedialt, interaktivt och textbaserat utbildningsinnehåll för direkta omsorgsgivare som arbetar med strokeöverlevare. Mooc-kursen kommer att vara fullständigt innovativ av flera skäl. För det första finns det inga andra flerspråkiga nätkurser för yrkesutbildning för denna målgrupp i Europa. För det andra kommer den att inkludera och utveckla innehåll som kommer att vara korrekt, tydligt och tillgängligt, baserat på erkänd internationell god praxis på området. För det tredje kommer mooc-kursen primärt att vara tillgänglig i mobilversion, vilket kommer att förbättra användarnas (även de med lägre digital kompetens) deltagande i detta utbildningspaket.