Εγχειρίδιο και μεθοδολογία ενδυνάμωσης και εκπαίδευσης της υγείας

Το 2ο Πνευματικό Προϊόν- Intellectual Output θα έχει στόχο την δημιουργία ενός ευανάγνωστου και χρήσιμου εγχειριδίου για τους φροντιστές που ασχολούνται με επιζώντες εγκεφαλικού επεισοδίου. Ο οδηγός αυτός θα παρέχει γνώσεις για το εγκεφαλικό επεισόδιο, πρακτικά τεκμηριωμένες, προσαρμοσμένες, ελκυστικές και καινοτόμες για την επαγγελματική κατάρτιση των φροντιστών, φθάνοντας στην κατηγορία διάφορων επαγγελματιών που συχνά δεν έχουν αυτές τις γνώσεις. Το εγχειρίδιο θα περιέχει κεφάλαια για την βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων, των συμπεριφορών των φροντιστών και τις βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση των επιζώντων εγκεφαλικού επεισοδίου και των οικογενειών τους σε πλαίσια αποκατάστασης.