Κινητή ψηφιακή εκπαίδευση για εργαζόμενους άμεσης φροντίδας που ασχολούνται με επιζώντες από εγκεφαλικό επεισόδιο

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος i-TRAIN είναι να αποκτηθεί βασισμένη τεκμηριωμένη γνώση, διαθέσιμη για τους φροντιστές χωρίς ειδίκευση που ασχολούνται με την φροντίδα και αποκατάσταση ατόμων με εγκεφαλικό επεισόδιο στα σπίτια τους, σε νοσοκομεία ή γηροκομεία.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη μετάφραση προσβάσιμων πληροφοριών, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση για το εγκεφαλικό επεισόδιο σε εργαζόμενους άμεσης φροντίδας.

Σκοπός

Φτάνοντας σε αυτή την κατηγορία διαφορετικών επαγγελματιών οι οποίοι συνήθως αποκλείονται από αυτές τις γνώσεις. Ο στόχος του προγράμματος iTRAIN είναι να αντιμετωπίσει αυτό το κενό εκπαίδευσης, παρέχοντας ένα σύνολο ψηφιακών περιεχομένων εκπαίδευσης που βασίζονται σε κινητές συσκευές, που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν μαζί με ασθενείς, τους οικογενειακούς

Το πρόγραμμα iTRAIN θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο επαγγελματικής κατάρτισης.

Πακέτο κατάρτισης

που θα είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο σε κινητές συσκευές, θα είναι δωρεάν σε έξι Ευρωπαϊκές γλώσσες και θα αφορά τους φροντιστές επιζώντων εγκεφαλικού επεισοδίου. Τα χαρακτηριστικά του πακέτου κατάρτισης αναμένεται να παρέχουν μια ενθαρρυντική και ευχάριστη εμπειρία μάθησης για την ομάδα εργαζομένων που συνήθως αποκλείονται από δραστηριότητες δια βίου μάθησης.

Η χρήση μίας προσέγγισης σχετική με την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών βασισμένη στο παιχνίδι, θα επιτρέψει τη δημιουργία ανατροφοδότησης για την προσαρμογή της παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες των φροντιστών και ένα αντικειμενικό σύστημα παρακολούθησης των αποτελεσμάτων.

Στόχοι

Μεθοδολογική δομή για την εφαρμογή μιας περιεκτικής ψηφιακής εκπαίδευσης

Intellectual Output θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου για την εφαρμογή ενός περιεκτικού πακέτου ψηφιακής κατάρτισης, προσαρμοσμένο σε φροντιστές που ασχολούνται με επιζώντες από εγκεφαλικό επεισόδιο σε νοσοκομεία, γηροκομεία και κατ’οίκον υπηρεσίες φροντίδας. Αυτή η ομάδα είναι αρκετά ετερογενής και μπορεί να περιλαμβάνει εργαζομένους με διαφορετικά προφίλ και εργασίες. Ο στόχος είναι να κατανοήσουμε τα κύρια προφίλ, τις ανάγκες και την τεχνολογία (μη τεχνολογία) αυτής της ομάδας και να αναπτύξουμε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο και συμβουλές σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης και προσφοράς επαγγελματικής κατάρτισης μέσω ψηφιακών και κινητών τεχνολογιών σε αυτά.

Εγχειρίδιο και μεθοδολογία ενδυνάμωσης και εκπαίδευσης της υγείας

Το 2ο Πνευματικό Προϊόν- Intellectual Output θα έχει στόχο την δημιουργία ενός ευανάγνωστου και χρήσιμου εγχειριδίου για τους φροντιστές που ασχολούνται με επιζώντες εγκεφαλικού επεισοδίου. Ο οδηγός αυτός θα παρέχει γνώσεις για το εγκεφαλικό επεισόδιο, πρακτικά τεκμηριωμένες, προσαρμοσμένες, ελκυστικές και καινοτόμες για την επαγγελματική κατάρτιση των φροντιστών, φθάνοντας στην κατηγορία διάφορων επαγγελματιών που συχνά δεν έχουν αυτές τις γνώσεις. Το εγχειρίδιο θα περιέχει κεφάλαια για την βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων, των συμπεριφορών των φροντιστών και τις βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση των επιζώντων εγκεφαλικού επεισοδίου και των οικογενειών τους σε πλαίσια αποκατάστασης.


Εκπαιδευτικά βίντεος για τους ασθενείς, τους φροντιστές και τους ειδικούς

Το 3ο Πνευματικό Προϊόν-Intellectual Output θα έχει στόχο τον σχεδιασμό και τη δημιουργία μιας σειράς εκπαιδευτικών βίντεο. Θα δείχνουν ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο και τις οικογένειες τους να εκφράζουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες του για βελτίωση της φροντίδας και της καθημερινότητας τους. Τα βίντεο θα είναι μια μοναδική ευκαιρία για τη συμμετοχή των ασθενών και των οικογενειακών φροντιστών στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού πακέτου, παρέχοντας μας την άποψη τους σχετικά με τη βοήθεια που θα ήθελαν να λαμβάνουν και τις προτιμήσεις τους. Ένα σημαντικό ζήτημα, στην πραγματικότητα, είναι ότι οι φροντιστές συνήθως δεν είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις ανάγκες των ατόμων με εγκεφαλικό επεισόδιο και των οικογενειών τους. Επομένως, αυτά τα βίντεο θα ενημερώσουν τους φροντιστές για αυτά τα ζητήματα και θα οδηγηθούν σε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, ώστε να κατανοούν τις καταστάσεις και τις ανάγκες των ασθενών και της οικογένειας τους. Επιπλέον, οι ίδιοι οι φροντιστές και οι άλλοι επαγγελματίες ειδικοί που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα, θα δώσουν βιντεοσκοπημένη συνέντευξη, όπου θα παρέχουν συμβουλές, εισηγήσεις και πληροφορίες με προσβάσιμο τρόπο. Όλα αυτά τα βίντεο θα αποτελέσουν μέρος του συνολικού εκπαιδευτικού πακέτου που θα συμπεριληφθεί στο τελευταίο διαδικτυακό σεμινάριο.

Θα σχεδιαστεί ένα καινοτόμο παιχνίδι για αυτό το πρόγραμμα για να αντιμετωπίσει την τυπική μη αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών προσεγγίσεων μάθησης για τους φροντιστές που ασχολούνται με επιζώντες εγκεφαλικού επεισοδίου. Το iTRAIN λαμβάνει υπόψη την απαιτούμενη ποσότητα χρήσης δεδομένων, άρα ο χρόνος εκτέλεσης του παιχνιδιού, η πολυπλοκότητα και η παρεμβατικότητα θα μοντελοποιηθούν και θα σχεδιαστούν από την αρχή γύρω από τις απαιτήσεις και τις ανάγκες που υποδεικνύονται από τους εργαζόμενους και ειδικούς στον τομέα της άμεσης φροντίδας.

Το μεγάλο διαδικτυακό σεμινάριο (MOOC) θα είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πολυμέσων, διαδραστικών και περιεχόμενο κειμένου εκπαίδευσης για φροντιστές που ασχολούνται με επιζώντες από εγκεφαλικό επεισόδιο. Το MOOC θα είναι απολύτως καινοτόμο για πολλούς λόγους. Πρώτον, δεν υπάρχουν άλλα πολύγλωσα διαδικτυακά μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης για τους φροντιστές ατόμων με εγκεφαλικό επεισόδιο στην Ευρώπη. Δεύτερον, θα περιλαμβάνει και θα αναπτύσσει περιεχόμενο, το οποίο θα είναι σωστό, σαφές και προσβάσιμο, βάσει σε αναγνωρισμένες διεθνείς καλές πρακτικές στον τομέα. Τρίτον, το MOOC θα είναι διαθέσιμο κυρίως σε κινητά τηλέφωνα, το οποίο θα βελτιώσει την χρήση από άτομα (ακόμη και εκείνων με χαμηλότερες ψηφιακές δεξιότητες) σε αυτό το εκπαιδευτικό πακέτο.