Mobil digital utbildning för direktvårdare som arbetar med strokeöverlevande

Stroke

Stroke är den näst vanligaste orsaken till funktionshinder och har en tydlig koppling till hög.

Stroke

Ålder då risken att drabbas fördubblas vart tionde år efter 55 års ålder. Den dramatiska ökningen av efterfrågan på strokerehabilitering på grund av den nuvarande epidemiologiska utvecklingen sätter press på vårdgivare och direkta omsorgsgivare.

Direkta omsorgsgivare

Direkta omsorgsgivare är en viktig kategori i alla vårdsituationer.

Direkta omsorgsgivare

med tanke på deras centrala roll när det gäller att tillhandahålla personlig vård till patienter med stroke (t.ex. bad, hygien, matning), praktisk hjälp (t.ex.rörlighet, socialisering, hälsoinformation) och stöd till annan sjukvårdspersonal vid ett flertal uppgifter (t.ex. basläkemedel, förberedande av medicinska instrument, administrering av läkemedelsbehandling).

Den vardagliga arbetsmiljö som direkta omsorgsgivare måste hantera när de assisterar människor med stroke är mycket krävande

Den vardagliga arbetsmiljö som direkta omsorgsgivare måste hantera när de assisterar människor med stroke är mycket krävande. De tillhör den grupp av arbetstagare som har högst belastning (eftersom de utför de viktigaste uppgifterna) och minst utbildning (det krävs ingen akademisk titel för deras tjänst). Yrkesutbildning saknas också, eftersom den miljö i vilken de arbetar vanligtvis inte stimulerar dem att engagera sig i livslångt lärande.

Även om man tar hänsyn till alla ovan nämnda problem finns det belägg i litteraturen som tyder på att om direkt vårdpersonal får lämplig utbildning kan de bidra till att avsevärt förbättra patienters resultat, t.ex. när det gäller livskvalitet, minskning av oro, främjande av självständighet m.m. och samtidigt förbättras deras arbetsvillkor. Det är även mer sannolikt att bättre utbildad personal upplever mindre stress, belastning och skador i relation till arbetet.